Normis pai autôrs

Il Gjornâl Furlan des Siencis al è un periodic semestrâl dividût in trê sezions:

Ricercjis. I articui di cheste sezion, scrits par furlan e par inglês, a àn di vê: titul, titulut di scoriment (max 45 batudis) autôr/s, istituzion/s, ristret (300/400 peraulis), 3/4 peraulis clâf. Il test al a di jessi dividut in: introduzion, materiâi e metodis, risultâts, discussion, bibliografie. I articui, di max 20 cartelis par furlan, a àn di jessi scrits in caratar Times New Roman, cuarp 12, interlinie 1,5; i margjins de pagjine a àn di jessi di 3 cm. par ogni bande. La introduzion, i materiâi e i metodis, i risultâts, e la discussion a varessin di cjapâ ognidun un cuart de lungjece totâl dal articul.

Rassegnis. I articui di cheste sezion a àn di vê: titul, titulut di scoriment (max 45 batudis), autôr/s, istituzion/s, ristret (300/400 peraulis), 3/4 peraulis clâf, bibliografie. I articui, di max 15 cartelis dome par furlan, a àn di jessi scrits in caratar Times New Roman, cuarp 12, interlinie 1,5; i margjins de pagjine a àn di jessi di 3 cm. par ogni bande. Al è miôr se il test dal articul al ven dividût in 4/5 paragrafs, ognidun cul so titulut. Ogni paragraf al varès di cjapâ un cuart/cuint de lungjece totâl dal articul.

Recensions. Lis recensions a àn di vê: autôr, titul dal libri, lûc di publicazion, editôr, an di publicazion. Lis recensions a àn di jessi dividudis in dôs parts: la prime e à di presentâ i contribûts di fonde dal libri; la seconde e à di pandi il judizi sul libri. Ala fin dal test si à di meti il non e cognon dal autôr de recension, la sô istituzion, la direzion di pueste eletroniche. Lis recensions, di max 4 cartelis dome par furlan, a àn di jessi scritis in caratar Times New Roman, cuarp 12, interlinie 1,5, i margjins de pagjine a àn di jessi di 3 cm. par ogni bande.

Bibliografie. I autôrs intal test a puedin jessi ripuartâts come in chescj esemplis:

  • Whitaker (1988) al à dit …
  • Une vore di studiôs a àn viodût che … (Whitaker 1977, Paradis 1999, Lebrun 2000)

La bibliografie e à di jessi scrite daûr di chescj esemplis:

  • (articui) Paradis M. (1999). One brain two languages. Brain and Language, 33: 125-140.
  • (libris) Whitaker H. (1977). Handbook on Pragmatics. Oxford: Pergamon Press.
  • (cjapitui di libris) Lebrun Y. (2000). Aphasic symptoms in Friulan. In Jakobson R. (Ed) Aphasia in different languages. New York: Academic Press, pp. 243-280.

Imagjins. No si acetin imagjins cuntune cualitât di risoluzion inferiôr ai 300 DPI e di dimensions inferiôrs ai 8 cm. di base. I grafics e lis tabelis a àn di jessi realizadis cul program Excel.

Spedizion dai tescj. I tescj e chei altris materiâi pe publicazion a son di mandà par pueste eletroniche (e-mail) a une di chestis direzions:

Acetazion. Il comitât di redazion al leiarà ducj i scrits, riservantsi l’acet, il refût o la richieste di corezions. Aducj i autôrs i vignarà dade une rispueste.